Konsultatsioon

Kuidas saan abiks olla?

Oluline on mõista organisatsiooni ja selle vajadusi. Esimeseks etapiks on tutvumine, sünergia leidmine, probleemkohtade kaardistamine ja parendusvõimaluste väljaselgitamine.

Mõistes organisatsiooni kui tervikut, saan välja pakkuda lahendusi, püstitada eesmärke ja luua eesmärkide täitmisele suunatud tegevusplaani.

Pakun tuge arenguplaanide elluviimisel nii juhtidele kui spetsialistidele.

Oluline on mõista kui hästi me seatud eesmärke täitsime. Toetan tulemuslikkuse hindamise ja tagasisidestamisega.

Milliseid väljakutseid saame ühiselt lahendada?

Juhtimissüsteemide juurutamine ja arendamine

Rahvusvaheliselt hinnatuim juhtimissüsteemide standard on ISO 9001, ehk kvaliteedijuhtimise standard, mis kirjeldab nõuded ja soovitused juhtimissüsteemidele.

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt läbiviidud uuringus selgus, et kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifikaate on üle maailma väljastatud rohkem kui 800 000 ning Eestis on sertifikaadi omandanud pea 1000 ettevõtet.

Lisaks kvaliteedijuhtimise standardile, saab aina enam tähelepanu ka keskkonnajuhtimise standard ISO 14001, mille eesmärk on suunata organisatsioonid kaardistama ja vähendama oma keskkonaalast jalajälge.

 

Mõlemad standardid on kõrgelt hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul, andes klientidele suurema kindlustunde tootekvaliteedi osas ning kindlustunde ettevõtetele, kes hindavad kvaliteedi kõrval ka jätkusuutlikku lähenemist.

Juhtimissüsteemide standardites on olulisel kohal protsessikeskne ja pidevale parendamisele suunatud juhtimine. Nende juhtimissüsteemide rakendamine omal käel võib teinekord osutuda suuremaks väljakutseks kui algselt planeeritud. Levinud on eksiarvamus, et  nende süsteemide rakendamine on ühekordne projekt. Kõikide juhtimissüsteemide alustalaks on järjepidev panustamine, seepärast on oluline, et juurutatud süsteemid looksid väärtust, oleksid peale sertifitseerimise läbimist võimalikult vähekoormavad ja toetaksid organisatsiooni arengut.

Oluline on, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtust lisavad.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standard

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasututselevõtt on organistatsiooni strateegiline otsus, mis võib aidata parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust ja luua kindla aluse jätkusuutlikuks arenguks.

Peamised kasutegurid:​

Protsesside integratsioon

Pideva parendamise juurutamine

Riskipõhine lähenemine

Töötajate kaasatus juhtimissüsteemi

Toote või teenuse kvaliteedi ja kliendirahulolu tõus

Turueelis kõrgelt hinnatud sertifikaadi näol

See rahvusvaheline standard kasutab protsessikeskset lähenemist, mis hõlmab endas pideva parendamise tsüklit ja riskipõhist mõtlemist.

ISO 14001 keskkonnajuhtimise standard

Aina olulisemaks peetakse ettevõtte vajaduste rahuldamiseks vajaliku keskkonna, ühiskonna ja majanduse vahelise tasakaalu saavutamist. Jätkusuutlik areng saavutatakse just nende kolme samba tasakaalustamisel. Selle tulemusena on organisatsioonid võtnud kasutusele süsteemse lähenemise keskkonnajuhtimisele, rakendades keskkonnajuhtimisüsteeme eesmärgiga aidata kaasa keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele.

Peamised kasutegurid:​

Keskkonnahoiu põhimõtete juurutamine

Keskkonnaalastele nõuetele vastavuse tagamine

Keskkonnariskide juhtimine

Töötajate keskkonnalase teadlikkuse tõus

Turueelis kõrgelt hinnatud sertifikaadi näol

Selle standardi eesmärk on pakkuda organisatsioonidele keskkonnakaitse ning muutuvatele keskkonnatingimustele reageerimise raamistikku tasakaalus sotsiaalmajanduslike vajadustega. Süsteemne lähenemine keskkonnajuhtimisele võib anda tippjuhtkonnale teabe, mille abil pikemas perspektiivis edu saavutada ja luua võimalusi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamiseks.

Protsessijuhtimise juurutamine

Äriprotsessid vajavad juhtimist ja analüüsimist, mis eeldab head ülevaadet olemasolevatest protsessidest, nende nõrkustest ja parendusvõimalustest, selleks on vaja protsessid kaardistada.

Oluline on meeles pidada, et protsesside kaardistamine ise ei ole probleemilahendus, vaid tööriist probleemide tuvastamiseks, millele järgneb analüüsimine ja parendamine.

Protsesside kvaliteet mõjutab töötajate ja klientide rahulolu. Kirjeldamata ja juhtimata protsessid tekitavad töötajates rahulolematust ja ebakindlust, mis omakorda mõjutab tehtava töö kvaliteeti ja seeläbi ka rahulolu.

Protsessijuhtimine on oluline, kuna see parandab oluliselt ettevõtte efektiivsust, aidates välja sõeluda ebavajalikud tegevused ning keskenduda rohkem tegevustele, mis lisavad väärtust.

Peamised kasutegurid:

Järjepidevus nõuete täitmisel

Selged vastutusalad, tööülesanded,

tähtajad ja eesmärgid

Protsesside nõrkuste ja parendusvõimaluste teadvustamine

Keskendumine väärtust lisavatele tegevustele

Lihtsustab juhtimissüsteemide juurutamist

Protsesside kaardistamine

Kui tunned, et sinu ettevõtte protsessides on rohkem segadust kui selgust, siis tasub mõelda protsesside kaardistamisele ja vastavate tööriistade kasutamisele, vajadusel ka spetsialisti kaasamisele.

 

Protsesside kaardistamine ehk visualiseerimine hõlmab endas piltlikult öeldes protsesside tükkideks võtmist ja tegevusteks kirjeldamist, koondades endasse võimalikult palju vajalikku informatsiooni. Ettevõtte protsessistruktuur on mitmetasandiline ning kõik protsessid peavad olema omavahel seotud, see tagab tervikliku lähenemise ja integreeritud juhtimissüsteemi.

Terviklik juhtimissüsteem ja integreeritud protsessid

Omavahel seotud protsesside süsteemina mõistmine ja juhtimine aitab kaasa organisatsiooni tulemuste saavutamisele. Selline lähenemisviis võimaldab organisatsioonil ohjata süsteemi protsesside omvahelisi seoseid ja vastastikust sõltuvust, et oleks võimalik parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust. 

 

Protsessikeskne lähenemisviis hõlmab protsesside ning nende vastastikkuse mõju süstemaatilist määratlemist ja juhtimist kavatsetud tulemuste saavutamiseks vastavalt organisatsiooni juhtpõhimõtetele ja strateegilisele suundumusele. Protsesside ja süsteemi kui terviku juhtimist on võimalik saavutada, kasutades pideva parendamise tsüklit koos üldise keskendumisega riskipõhisele mõtlemisele, eesmärgiga võimalusi ära kasutada ning soovimatuid tulemusi ennetada.

Pideva parendamise rakendamine

Pideva parendamise ehk PDCA tsüklit on võimalik kohaldada kõikidele protsessidele ja juhtimissüsteemidele tervikuna.

Määratleda tuleb süsteemi eesmärgid ja selle protsessid ning tulemuste saavutamiseks vajalikud ressursid vastavalt klientide nõudmistele ja organisatsiooni juhtpõhimõtetele. Samuti tuleb tuvasta ja käsitleda riskid ja võimalused.

 

Tegevusi ellu viies tuleb jälgida, kas liigutakse õiges suunas. Protsesse, tulemuseks saadud tooteid ja teenuseid tuleb seirata ja mõõta juhtpõhimõtete, eesmärkide, nõuete ja planeeritud tegevuste suhtes.

 

Vajadusel tuleb võtta tarvitusele meetmed, et tulemuslikkust parendada. Tulemuslikkuse hindamiseks tuleb seada rutiinid, et tagada pidev parendamine.

Riskipõhine lähenemine

Riskipõhine lähenemine on mõjusa juhtimissüsteemi saavutamiseks hädavajalik, sealhulgas ka protsesside määratlemisel. Nii riskide kui ka võimaluste käsitlemine loob aluse juhtimissüsteemi mõjususe tõstmisele, paremate tulemuste saavutamisele ja negatiivsete mõjude ennetamisele.

image_6487327_edited.jpg
Soovid mõnda juhtimissüsteemi
juurutada või arendada, aga puudub vajalik kompetents?