Konsultatsioon

Ettevõtte konsultatsioon koosneb üldjuhul järgmistest etappidest:

Ettevõttega tutvumisest ja probleemkohtade väljaselgitamisest

Lahenduste väljatöötamisest ja arengukava koostamisest

Tegevuskava täitmise jälgimisest ja muudatuste elluviimise toetamisest

Saavutatud tulemuste ülevaatamisest, vajadusel auditeerimisest ning tegevuskava korrigeerimisest

Pakun konsultatsiooniteenust järgmiste väljakutsete osas:
 

Juhtimissüsteemide juurutamine

Rahvusvaheliselt hinnatuim juhtimissüsteemide standard on ISO 9001, ehk kvaliteedijuhtimise standard, mis kirjeldab nõuded juhtimissüsteemidele.

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt läbiviidud 2019 aasta uuringus selgus, et kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifikaate on üle maailma väljastatud rohkem kui 800 000 ning Eestis on sertifikaadi omandanud pea 1000 ettevõtet.

Lisaks kvaliteedijuhtimise standardile, saavad aina rohkem tähelepanu ka keskkonnajuhtimise standard ISO 14001 ja töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise standard ISO 45001. 

Need standardid on kõrgelt hinnatud rahvusvahelisel turul, andes klientidele suurema kindlustunde tootekvaliteedi osas ning kindlustunde ettevõtetele, kes hindavad kvaliteedi kõrval ka jätkusuutlikku looduskeskkonda ning turvalist töökeskkonda.

Juhtimissüsteemide standardites on olulisel kohal protsessikeskne juhtimine ning nende süsteemide rakendamine omal käel võib teinekord osutuda suuremaks väljakutseks kui algselt planeeritud. Levinud on eksiarvamus, et süsteemide rakendamine on ühekordne projekt, kuid antud süsteemid eeldavad järjepidevat panustamist, seepärast on oluline, et juurutatud süsteemid looksid väärtust ning oleksid ka peale sertifitseerimist lihtsasti kasutatavad.

Oluline on, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtust lisavad.

 
ISO 9001
kvaliteedijuhtimise standard

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasututselevõtt on organistatsiooni strateegiline otsus, mis võib aidata parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust ja luua kindla aluse jätkusuutlikuks arenguks.

Peamised kasutegurid:​

Protsesside integratsioon

Pideva parendamise juurutamine

Riskipõhine lähenemine

Töötajate kaasatus juhtimissüsteemi

Toote või teenuse kvaliteedi ja kliendirahulolu tõus

Turueelis kõrgelt hinnatud sertifikaadi näol

See rahvusvaheline standard kasutab protsessikeskset lähenemist, mis hõlmab endas pideva parendamise tsüklit ja riskipõhist mõtlemist. Loe lähemalt siit.

 
ISO 14001
keskkonnajuhtimise standard

Aina olulisemaks peetakse ettevõtte vajaduste rahuldamiseks vajaliku keskkonna, ühiskonna ja majanduse vahelise tasakaalu saavutamist. Jätkusuutlik areng saavutatakse just nende kolme samba tasakaalustamisel. Selle tulemusena on organisatsioonid võtnud kasutusele süsteemse lähenemise keskkonnajuhtimisele, rakendades keskkonnajuhtimisüsteeme eesmärgiga aidata kaasa keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele.

Peamised kasutegurid:​

Keskkonnakuludelt säästmine

Keskkonnaalasele seadusandlusele

vastavuse tagamine

Keskkonnariskide ja ohuolukordade juhtimine

Töötajate keskkonnalase teadlikkuse tõus

Turueelis kõrgelt hinnatud sertifikaadi näol

Selle standardi eesmärk on pakkuda organisatsioonidele keskkonnakaitse ning muutuvatele keskkonnatingimustele reageerimise raamistikku tasakaalus sotsiaalmajanduslike vajadustega. Süsteemne lähenemine keskkonnajuhtimisele võib anda tippjuhtkonnale teabe, mille abil pikemas perspektiivis edu saavutada ja luua võimalusi jätkusuutlikule arengule kaasa aitamiseks.

 
ISO 45001
töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standard

Organisatsioon vastutab töötajate ja teiste organisatsiooni tegevuste poolt potentsiaalselt mõjutavate inimeste töötervishoiu ja ohutuse eest, see vastutus hõlmab füüsilise ja vaimse tervise edendamist ning kaitsmist.

Peamised kasutegurid:

Töötajatele ohutu töökeskkonna tagamine

Tööohutusalasele seadusandlusele

vastavuse tagamine

Tööõnnetuste vähenemine ja kulude säästmine

Töörahulolu ja heaolu suurenemine

Turueelis kõrgelt hinnatud sertifikaadi näol

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi juurutamine on mõeldud ohutute ja tervislike töökohtade tagamiseks, töötajate tööga seonduvate vigastuste ja terivsekahjustuste vältimiseks ja organisatsiooni tulemuslikkuse järjepidevaks parendamiseks. Vastava juhtimissüsteemi elluviimine võimaldab organisatsioonil juhtida oma riske ja parendada oma tööohutusalast tulemuslikkust ning aitab täita organisatsiooni õigusakte ja muid nõudeid.

 

Protsessijuhtimise juurutamine

Äriprotsessid vajavad juhtimist ja analüüsimist, mis eeldab head ülevaadet olemasolevatest protsessidest, nende nõrkustest ja parendusvõimalustest, selleks on vaja protsessid kaardistada.

Oluline on meeles pidada, et protsesside kaardistamine ise ei ole probleemilahendus, vaid tööriist probleemide tuvastamiseks, millele järgneb analüüsimine ja parendamine.

Protsesside kvaliteet mõjutab töötajate ja klientide rahulolu. Kirjeldamata ja juhtimata protsessid tekitavad töötajates rahulolematust ja ebakindlust, mis omakorda mõjutab tehtava töö kvaliteeti ja seeläbi ka rahulolu.

Protsessijuhtimine on oluline, kuna see parandab oluliselt ettevõtte efektiivsust, aidates välja sõeluda ebavajalikud tegevused ning keskenduda rohkem tegevustele, mis lisavad väärtust.

Peamised kasutegurid:

Järjepidevus nõuete täitmisel

Selged vastutusalad, tööülesanded,

tähtajad ja eesmärgid

Suureneb olemasolevatest protsessidest, nende nõrkustest ja parendusvõimalustest

Raiskamiste vähenemine ja keskendumine

väärtust lisavatele tegevustele

Lihtsustab juhtimissüsteemide sertifitseerimist

 
Protsesside kaardistamine

Kui tunned, et sinu ettevõtte protsessides on rohkem segadust kui selgust, siis tasub mõelda protsesside kaardistamisele ja vastavate tööriistade kasutamisele, vajadusel ka spetsialisti kaasamisele. Protsesside kaardistamine ehk visualiseerimine hõlmab endas piltlikult öeldes protsesside tükkideks võtmist ja tegevusteks kirjeldamist, koondades endasse võimalikult palju vajalikku informatsiooni. Ettevõtte protsessistruktuur on mitmetasandiline ning kõik protsessid peavad olema omavahel seotud, see tagab tervikliku lähenemise ja integreeritud juhtimissüsteemi.

Terviklik juhtimissüsteem ja integreeritud protsessid

Omavahel seotud protsesside süsteemina mõistmine ja juhtimine aitab kaasa organisatsiooni tulemuste saavutamisele. Selline lähenemisviis võimaldab organisatsioonil ohjata süsteemi protsesside omvahelisi seoseid ja vastastikust sõltuvust, et oleks võimalik parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust. 

 

Protsessikeskne lähenemisviis hõlmab protsesside ning nende vastastikkuse mõju süstemaatilist määratlemist ja juhtimist kavatsetud tulemuste saavutamiseks vastavalt organisatsiooni juhtpõhimõtetele ja strateegilisele suundumusele. Protsesside ja süsteemi kui terviku juhtimist on võimalik saavutada, kasutades pideva parendamise tsüklit koos üldise keskendumisega riskipõhisele mõtlemisele, eesmärgiga võimalusi ära kasutada ning soovimatuid tulemusi ennetada.

Pidev parendamine

Pideva parendamise ehk PDCA tsüklit on võimalik kohaldada kõikidele protsessidele ja juhtimissüsteemidele tervikuna.

Põhimõte on järgmine:

Planeeri. Määratle süsteemi eesmärgid ja selle protsessid ning tulemuste saavutamiseks vajalikud ressursid vastavalt klientide nõudmistele ja organisatsiooni juhtpõhimõtetele. Tuvasta ja käsitle riske ja võimalusi.

 

Vii planeeritud tegevused ellu.

 

Jälgi, kas liigud õiges suunas. Seira ja mõõda protsesse ning tulemuseks saadud tooteid ja teenuseid juhtpõhimõtete, eesmärkide, nõuete ja planeeritud tegevuste suhtes.

 

Vajadusel võta tarvitusele meetmed, et tulemuslikkust parendada.

Riskipõhine lähenemine

Riskipõhine lähenemine on mõjusa juhtimissüsteemi saavutamiseks hädavajalik, sealhulgas ka protsesside määratlemisel. Nii riskide kui ka võimaluste käsitlemine loob aluse juhtimissüsteemi mõjususe tõstmisele, paremate tulemuste saavutamisele ja negatiivsete mõjude ennetamisele.

image_6487327_edited.jpg
Kas tunned, et soovid oma ettevõttes mõnda juhtimissüsteemi
juurutada või arendada, aga puudub vajalik ressurss?